bazén Plzeň — Borská pole
bazén Plzeň — Borská pole
Autor

Union.arch. spol. s r.o.

Jakub Hlaváč
Jan Světlík
Filip Šefl
Vojtěch Šedý
Lukáš Foltýn

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.

Tomáš Mrázek
Pavel Metelka

Grafické řešení

Roman Černohous

Lokalita

Plzeň

Klient

Statutární město Plzeň

Stav

2022 soutěžní návrh

úvod - urbanismus

Od prvních úvah o stavbě jsme se zabývali otázkou, jak reagovat na okolí - respektive jestli a jak může být stavba ve stávající situaci nějakým přínosem. Okolní zástavba je nesourodá, ještě větším problémem je ale to, že se dosud vůbec nedaří vytvořit atmosféru místa - vytvořit prostor, který bude mít nějaký konkrétní svébytný charakter - něco, k čemu se bude možné vztáhnout při vzpomínce nebo představě tohoto konkrétního místa. Proto jsme stavbu pojali jako příležitost dát nově vznikajícímu veřejnému prostranství jednu celistvou jasnou hranu - vymezení. Vše také přizpůsobujeme tomu, abychom stávající tramvajové zastávky vtáhli do naší “scény“. Večerní tramvaj zastaví na setmělé zastávce a přímo ze sedadla v ní uvidíme dovnitř do komorně nasvíceného bazénu. Portikus tak není bariérou - stává se rámem živého obrazu. Pracujeme se stavbou, ale pomohou nám i stromy - ne stromy v rastru s pravidelnými odstupy, ale různě velké, intuitivně komponované skupinky, které budou prostor kolem naší stavby rytmizovat a členit, vytvářet průhledy a clonit.

tektonika stavby

Tektonika - řešení fasád a objemů stavby - souvisí s hlavní urbanistickou ideou: vytváříme jednu velkou stavbu. Hlavní vstup a celá strana směrem do vnitřního prostranství s venkovními bazény jsou průhledné. Rastr těchto ploch má klidný výraz, jsou to čtverce - 3 moduly o rozměru 2,5 m. Vstupní tvář stavby jsou dvě horizontální skleněná pole 3x7 čtverců. Naopak “zadní“ strany stavby - jižní a západní, orientované do aleje a do boční ulice, mají charakter souvislých zdí s jednotlivými okny. Všechna okna jsou čtverce různých velikostí nebo horizontální pásy skládající se ze čtverců. Geometrická přísnost kontrastuje s měkkým rozechvělým světem vodní hladiny. Celá fasáda bude obložena hlubokou texturou z předoxidovaného tmavého plechu. Okna jsou rozdělena na velká neotvíravá a menší otvíravá. Nejmenší okna jsou větračky, které mají krycí límec - ochranu proti dešti. Tyto prvky dodávají velké stavbě drobný detail - místa, kde se zachytí pohled pozorovatele.

základní členění objektu - etapizace

Naší jednoznačnou snahou bylo co možná největší zjednodušení etapizace. Zároveň už první etapa musí mít dostatečné rezervy pro bazénové technologie a VZT. Etapizace je nakonec dána přímou linií oddělující etapy výstavby bazénových hal. Domníváme se, že je to nejjednodušší, ekonomicky a z hlediska provádění realizovatelné řešení. Ekonomičnost návrhu, spojující v sobě jednoduchost a kultivovanost řešení, byla jedním z hlavních motivů při komponování celého areálu.Vstupní hala směřuje do nově vytvářeného veřejného prostranství. Halou se přímo prochází do šaten a sprch. Nad nimi jsou tělocvična a posilovna. Na část šaten a sprch navazují bazénové haly.Vzduchotechnika je umístěna nad jižní sníženou částí malých bazénů - její poloha umožňuje přímé napojení hlavních bazénových hal v 1. i 2. etapě. V 1. PP objektu se nachází bazénové technologie, servisní vstupy. Na západní straně je parkování, pro vjezd využívá přirozený sklon terénu.Východní konec 2. etapy tvoří “věž” - dominanta, nakolik to regulace dovoluje. V ní je umístěno wellness a ubytování, obojí se samostatným vstupem. Návštěvníci wellness mohou procházet do prostor hlavního bazénu.

interier

Interier je jednoduchý. Celá stavba má jasnou pevnou kostru, nosné konstrukce jsou v hlavních bazénových halách viditelné. Vstupní prostory - vstupní halu, šatny, sprchy - jsme se pokusili přizpůsobit tomu, že jsou v bližším kontaktu s lidským tělem. Lidé nechodí kolem ostrých rohů, ale směr jejich pohybu je měkce naváděn oblouky. Tyto prostory, stejně jako hlavní bazénové haly, budou mít podlahy a obklady stěn z keramických dlaždic světlé béžové barvy, vhodných formátů a v protiskluzném provedení podle lokální potřeby.Prostor bazénových hal je definován vysokými dřevěnými lepenými vazníky na betonových sloupech.Osvětlení hlavních bazénových hal bude stmívatelné v kombinaci přímého a nepřímého světla, tak aby bylo možné dosáhnout požadované hladiny osvětlení pro různé situace - pro závody (800 luxů), pro večerní plavání jen komorní světlo. Uvažujeme osvětlení pod hladinou - večer by měla svítit vodní hladina a dotvářet tak celkový obraz prostoru.

modrozelená infrastruktura a energetický koncept

Krytý plavecký bazén je v principu energeticky velice náročná stavba. Z konzultací s bazénovými specialisty vzešlo, že především je dobré pokusit se eliminovat nutnost chlazení. Za nejdůležitější z hlediska zacházení s energiemi tedy považujeme vytvořit solidní tepelný štít. Naše střecha je z velké většiny své plochy zelená s extenzivní vegetací. Střecha také má masivní vrstvu tepelné izolace - uvažujeme cca. 80 cm. Voda ze střechy bude akumulována v podzemních nádržích a použita na zálivku vysazené vegetace. Dešťová voda ze zpevněných ploch je naváděna ke stromům, kde se zasakuje přímo u kořenů. Pro stromy jsou vytvořené dostatečné prokořenitelné prostory, které napomáhají k zadržení vody.Dále nám šlo o zásadní omezení jižních prosklených ploch. Žádná vysoká skleněná plocha není na jih. Naše jediná prosklená východní fasáda má pohyblivé exterierové žaluzie - pronikání slunce do interieru je možné plynule řídit. Ostatní velkoplošná zasklení jsou orientovaná přímo na sever - přehřívání interieru tedy nehrozí. Pásová jižní a západní okna budou mít stínící kšilty. Větší okna orientovaná jinam než na sever budou osazena vnějšími pohyblivými žaluziemi.Vytápění uvažujeme jako kombinaci tepelných čerpadel a kogenerační jednotky pravděpodobně na plyn. Kogenerací se podaří vykrýt největší zimní ztráta. Velkou výhodou je, že se získá kromě tepla i potřebná elektrická energie pro řízení všech TZB. Celý koncept bude doplněn střešní solární elektrárnou, která významně přispěje ke zlepšení bilance - převezme řízení všech TZB zejména v letních a přechodných obdobích.

krajinářské řešení

Krajinářské řešení reaguje na okolí stavby a na její velkorysou hmotu. Jde především o výsadbu listnatých stromů. Nově definovaná prostranství i ulice nejsou lemovány stromy v pravidelných rastrech, ale jsou záměrně komponovány intuitivně umisťovanými skupinkami stromů - maličkými hájky. Krajinářské řešení také uvažuje s etapizací. Na ploše výstavby druhé etapy stavby bude dočasný (sukcesní) park s přírodním dětským hřištěm, navazující na již určenou síť pěších cest. Část tohoto parku nemusí stavbě ustoupit. Proto, až bude dostavěna východní “věž“, bude od začátku své existence vystupovat ze vzrostlého městského lesa.Na prostranství před vstup do bazénu umísťujeme vodotrysk ovládaný čidly na pohyb. Je to vodní hra - voda začne proudit, až když se někdo přiblíží. Čím více lidí přijde k vodotrysku, tím silnější bude proud vody. Pokud bude chtít jeden člověk aktivovat všechna čidla najednou, musí vodotrysk oběhnout. Doufáme, že se tato fontána stane oblíbeným místem setkání místních dětí.

grafické řešení

Grafické řešení se v rámci soutěžní studie omezuje na svítící logo - neonový nápis umístěný ve vstupním portiku. Toto logo svým stylem přitakává jednoduchému klidnému neomodernímu výrazu celé stavby.

Hasičská stanice Jilemnice
Hasičská stanice Jilemnice
Autor

Jakub Hlaváč
Jan Světlík
Filip Šefl
Vojtěch Šedý

Lokalita

Jilemnice

Klient

HZS Libereckého kraje

Stav

Studie

Základní východiska návrhu 

Zkrácení doby výjezdu ze stanice při zásahu na minimum je jedno ze základních východisek, které formovaly návrh — výběr pozemku strategicky přímo u silnice I/14 a urbanistické i provozní uspořádání nové stanice stavějící do „čela” garáž s vraty, umožňující přímý a nejkratší výjezd na veřejnou komunikaci.

Dalším východiskem bylo snížit výšku budovy při zachování výhod patrového objektu, kdy v přízemí je technické zázemí v potřebné návaznosti na garáž a v patře pobytový prostor a kanceláře, spojené s garáží skluzem po tyči. Nová stanice se nachází v blízkosti zástavby individuálních rodinných domů, které jsou určující pro urbanistické měřítko místa — řešení s administrativní a pobytovou částí nad garážemi jsme tedyvzhledem k narůstající výšce objektu v tomto případě nepovažovali za vhodné.

Urbanistické členění areálu

Hasičskou stanici, umisťujeme do severovýchodního rohuřešeného území. Garáž je orientována přímo k silnici I/14, s výjezdem z obou stran (přímo do ulice, ale i dodvora stanice). Technicko-administrativní část uzavírá dvůr po východní hraně avyužívá terénního rozdílu na pozemku. První podlaží (technické zázemí) je zestrany dvora zapuštěné v terénu, druhé podlaží pak má výstup přímo na terén dosportovně-společenské části pozemku s terasou, víceúčelovým hřištěm, cvičnouvěží pro požární sport s běžeckou dráhou a lezeckou stěnou. Z jižní strany jedvůr uzavřen víceúčelovým hřištěm na opěrné stěně, ve které jsou umístěnysklady PHM, nádrž, čerpací stanice, odstavná plocha pro kola a motocykly.

Architektonické řešení

Konstrukční a architektonické řešení pracuje s materiály a řešeními podobnými jako výstavba průmyslových objektů — přiznané materiály ve své podstatě, včetně železobetonové primární konstrukce, přiznané vedení sítí a technologií a hasičská technika, která se tak za prosklenými vraty stává tváří nové stanice.
Vzhled a tvarové řešení vychází přímo z vnitřního provozu, provozní schéma je při pohledu na stavbu snadno čitelné.Celá stavba je vzhledově propojená v jeden celek výraznou tmavou římsou ploché střechy, která může být pojatá jako zelená extenzivní, což výrazně zlepší její funkci tepelného štítu a zlepší vsakovací poměry. Střecha má velké přesahy,interiér tak bude přirozeně stíněn proti přehřívání a zároveň tak bude velká garáž chráněna před hnaným deštěm i při otevřených vratech. Z terénu stavba vyrůstá ve formě vnějších betonových zdí — jsou to jen vnější krusty, za nimiž je klasický odvětrávaný izolační obvodový plášť. Pásová okna umožňují vyskládat vnitřní prostory jakýmkoliv způsobem.

přístavba kostela sv. Jana Křtitele
přístavba kostela sv. Jana Křtitele
Autor

Jakub Hlaváč
Jan Světlík
Filip Šefl
Vojtěch Šedý
Lukáš Foltýn

Lokalita

Liberec

Klient

Římskokatolická farnost - Rochlice

Stav

DSP

Kulturní památka

Původně renesanční kostel, postupně dostavovaný. Tradičně po staletí vrstvená sakrální stavba - ve Střední Evropě v dobrém slova smyslu nic výjimečného, tradiční duchovní domov místní komunity. Moment rozhodnutí - je možné pokračovat? Ke stávajícím vrstvám něco přidat, reflektovat v přístavbě potřeby současného života farnosti? Místo zakonzervování kostela jako hotového artefaktu, je  i dnes možné přidat něco v takové kvalitě, že to stávající stavbu nezkazí ale zhodnotí pro příští generaci?

 

Spolu s farností se domníváme, že Kostel tu skutečně zůstane, jen pokud bude dále žít. Máme naději, že přístavba se stane nástrojem k tomu, že začnou přicházet i další lidé, kteří by jinak třeba nepřišli. Jakkoliv je námjasné, že stavba zůstává “jen” stavbou, že je jen pozadím na kterém se odehráváto zásadní - duchovní a to nelze nahradit prostředím. Přejeme si, aby sepřístavbou kostel stal více uživatelsky přátelským, nabídl trochu pohodlí - bude možné uvařit tu čaj, bude možné přebalit tu miminko, bude možné zůstat po mši ještě chvíli k osobnímu rozhovoru v kruhu přátel. Má ale zůstat zachováno i stávající důležité. Kostel - jeho hlavní loď bude nadále místem bohoslužby -tady se lidé setkávají s Božím Slovem, to setkání je proměňuje. To, co se děje v přístavbě je těsně druhotné - setkáváme se spolu navzájem. Obojí spolu úzce souvisí a projevuje se to i v architektonické formě.

 

Přístavba se stává novým sekulárním vstupem do sakrální stavby. Její Poloha a nasměrování k Rohlickému sídlišti jsou záměrné. Otevřená náruč kostela, někteří možná poprvé vejdou jen do přístavby, než se odváží vejít až do kostela.

 

Silueta kostela je velice významná v kontextu celých spodních Rochlic, jeho věž Rochlicům “laskavě vládne”, je urbánní kotvou v dálkových pohledech, orientačním bodem, kladnou dominantou v zástavbě. Věž je na tuto velikost kostela hodně vysoká. Nechceme s touto dominantou polemizovat domníváme se, že:

 

1/ přístavba nemá působit jako rovnocenná část ke stávající lodi- má být na první pohled patrné, že to je přídavek - služebný prostor, který slouží vedlejšímu posvátnému.

2/ osově souměrná figura těžkého zdiva kostelní lodi a věže nemá být přístavbou vyosená. Přístavbou se tedy kostelní loď nestává osově souměrnou.

3/ to, co přidáváme je v určitém smyslu kontrastní:

nízká stavba “nesahající do výše” ke klenbě hlavní lodi a také lehká stavba - dřevěná - vedle původní těžké zděné. I jemná skládaná textura dřevěných fasád přístavby je na první pohled “lehoučká” vedle silných zdí s povrchy hladkých světlých omítek. Těžké, zděné, omítané a vedle toho nově - lehké, dřevěné.

 

Přístavba zůstává od hlavní lodi oddělená a v kostelní lodi je“naznačena” jen novým vchodem. Hlavní podélná osa kostelní lodi je jasná -člověk po ní od vstupních dveří přichází k oltáři. Vstup z přístavby situujemena příčnou osu kostela - naproti jižnímu přístavku. Přístavbu bereme jako příležitost nově obě osy - podélnou i příčnou do stavby jemně vkreslit a pojmout je jako způsob, jak kostel a přístavbu “myšlenkově sepnout” v jeden celek. Hlavní podélná osa od vstupu vytváří kříž s příčnou osou po které lze projít mezi kostelem a přístavbou. Křížení chceme jemně důstojně propsat do povrchu podlahy - tenký mosazný pásek - jemné paprsky obou hlavních os.Nejzákladnější geometrie stavby se stává viditelnou, nepropojené se propojuje. Příchozí k hlavnímu vstupu uvidí hlavní oltář - jako tomu bylo dříve. Příchozí na vedlejší osu je vítán sochou - obrazem Krista vztahujícího ruce ke člověku.Pro křesťany je Kristus centrální osobností - zde symbolicky stojící na ose vstupu - Kristus zůstává na ose, příchozí musí z osy sejít tedy “sestoupit” aby mohl “vstoupit” dovnitř.

 

Přístavba s lodí kostela “kontrastuje” již popsaným způsobem -tedy v tom smyslu, že nechce siluetu nijak negativně ovlivnit. Architektonický Výraz přístavby ale zbytečně kontrastní - tedy výrazný být nemá. Proto Používáme tradiční konstrukce, Liberecný kámen a možná až lidové detaily dřevěných fasád. Jediným odkaz na to, že jde o současnou architekturu jsou velké prosklené plochy. Čtvercové okno viditelné z předpolí kostela je pomyslným “okem” přístavby. Jím se přístavba “dívá” k hlavnímu vstupu. Zároveň Je ale důležité, že z této strany není nový vstup, který by stávajícímu hlavnímu mohl konkurovat. Velikost prosklení přístavby byla předmětem několika diskuzí v týmu architektů i s investorem. Je důležité, aby se prostory přístavby daly otevřít ven - vnitřní prostor přístavby za vhodného počasí přechází do bočního nádvoří vedle kostela - obě části vnitřní i vnější jsou propojené třemi velkorysými portály tří vstupů. Na druhé straně v mnoha případech bude potřeba jistá míra intimity vnitřních prostor.  Půjde o to, co se odehrává v rozhovoru mezi těmi, kdo se tu setkají. Proto jsou rohy přístavby pevné neumožňují široké průhledy dovnitř ani ven. Je to místo setkávání, ne kavárna s širokým výhledem do parku.  

 

Vybavení přístavby má minimální nutnou míru komfortu. Čajová Kuchyňka, dvě toalety z nich jedna pro vozíčkáře, úklidová komora a malý sál pro neformální setkávání a přednášky pro veřejnost, malé společenské akce. Smyslemje, aby farnost lépe mohla sloužit svému okolí. Více se s ním propojit.

Stavebniny Falta
Stavebniny Falta
Autor

Jakub Hlaváč

Luďěk Košťál

Lokalita

Rumburk

Klient

Zdeněk Falta

Stav

2020 realizace

Prodejna stavebnin je navržena jako soubor vzájemně navazujících hal, které jsou z vnějšího pohledu vnímány jako jedna hmota. Vstupní část směrem k parkovišti je tvořena mohutnou markýzoua prosklenou fasádní stěnou s průhledem směrem do prodejní části. Haly jsou opláštěny v prodejní části sendvičovým izolačním panelem s horizontálním členěním. Stěna skladové a manipulační části haly je  navržena z pozinkovaného Tahokovu.Stávající ponechaný sklad bude opatřen novou omítkou.

 

Jedná se o třílodní halu ke které je u štítových stěn na kolmo navržena další hala. Ta navazuje s podélnou osou na stávající halu. Objekty jsou přízemní. Ve vytápěné hale je umístěno na části podlaží mezipatro s kancelářemi a šatnami.

 

Prodejna je provozně rozdělena  na vytápěnou prodejní halu pro drobný prodej.Dále na nevytápěnou prodejní halu ,,Drive“ určenou pro vjezd vozidel (osobní vozy, osobní vozy s přívěsem, vozidla kategorie M1 – víceúčelová, vozidla kategorie N1). Zbylé tři haly slouží k uskladnění a manipulaci se zbožím.

 

Objekt má horizontální členění, které je podpořeno horizontálním členěním fasádních panelů. Část objektu skladu má fasádu z Tahokovu.

Barevnost převažuje tmavě šedá až antracitová.Vstupní části, lemování vrat jsou zvýrazněny žlutou barvou.

rodinný dům Hradecký
rodinný dům Hradecký
Autor

Jakub Hlaváč
Luďěk Košťál

Lokalita

Blatno u Chomutova

Klient
Stav

2020 realizace

Klíčovými podněty pro koncepci domu a jeho umístění byly, výhled, modelace terénu a světové strany. Objekt stavby je z logických důvodů umístěn k severní části pozemku. Je zde ideální nájezd do garáže a dům nezastiňuje vlastní hmotou zahradu. Správným umístěním domu se tak maximalizuje vizuální kontakt s osluněnou zahradou. Členění domu je horizontální, a to z důvodu maximálního prolnutí výhledového horizontu do každodenního bydlení. Této myšlence nahrává samotný sklon terénu. Dům kaskádovitě klesá k jihu. Výškový rozdíl všech kaskád činní 1,4m, což odpovídá zhruba sklonu parcely. Obytná část (obývací prostor a pokoje) je formována hlavními osami (směry) identickými se světovými stranami. Východní část tedy tvoří obytný celek (privátní zóna) pokojů a ložnic. Na jih a západ je potom orientována část obývacího prostoru s pracovnou (tzv. veřejná zóna). Tento komplement je součástí třetí, technické zóny (garáž, sklady,dílna, atd.) která je situovaná podle hranic parcely a tvoří uliční čáru. Nutno podotknout, že část garáže a vstupu do domu bude jediný viditelný prvek ze silnice.

Objekt nemá patro. Jeho nejvyšší bod činí kolem 3,7m. Jedná se o horizontálně pojednanou stavbu. Svoji hmotou tak nevyčnívá do krajiny a naopak podtrhuje její horizontální vnímání. Na parcele je shluk několika vzrostlých stromů, včetně jedné osamocené větší třešně. Je v zájmu investora i návrhu samotného tuto zeleň ponechat a kultivovat. Třešeň hraje v návrhu významnou roli. Je součástí domu. Je středem jeho obytného prostoru a kromě všech esteticko-psychologických výhod, které má pohled do zeleně, tvoří také přirozený slunolam. Vzhledem k přítomnosti velkých stromů a potřebě majitele se zelení nadále obklopovat, lze usuzovat, že dům pohltí krajina, a je zcela možné, že nebude nijak zřetelně z okolí vidět.

přístavba ZŠ Hradební v Broumově
přístavba ZŠ Hradební v Broumově
Autor

Jan Světlík
Filip Šefl
Vojta Šedý
Jakub Hlaváč

Lokalita
Klient

Město Broumov

Stav

motto

jeden noblesní široký portál nového hlavního vstupu školy dvě velkorysé vnitřní haly - šatny a družiny tři velká okna do náměstí z družiny - nízké parapety - niky s výhledem, v nichž se dá sedět propojení se stávající školou v obou patrech účelnost a dobré užitné vlastnosti stavby, historicky kontextuální tektonika Největší výzvou projektu bylo navrhnout stavbu, která se stane partnerem v tektonickém dialogu školy, kostela sv. Petra a Pavla a měšťanských domů a která převezme funkci nového hlavního vstupu do základní školy, a to vše na jednom z nejdůležitějších míst v centru Broumova, na Kostelním náměstí. Má to tedy být stavba, která je kontextuální, krásná, solidní. Do toho všeho zásadně vstupuje požadavek na dodržení investičního limitu 20 milionů korun. Po prohlídce současné stavby na parcele se domníváme, že vzhledem k provozním požadavkům školy by rekonstrukce dobrým řešením nebyla.

Od začátku bylo jasné, že bude potřeba najít stavebně, konstrukčně, typologicky i prostorově nejjednodušší a nejlevnější možné řešení. Naše práce se stala hledáním únosné hrany toho, co bez zásadní újmy odpovídá provozním požadavkům a zároveň se dá vměstnat do jednoduchého půdorysného a konstrukčního schématu.

Vnější tvář stavby tvoří především okna, hrubá strukturovaná omítka a kamenný obklad směrem do náměstí. V těchto prvcích jsme se pokusili dát vážně míněnou odpověď na to, jaká stavba může být novou tváří náměstí, vstoupit do dialogu s kostelem a školou a stát se novým vstupním portálem školy. Tato dostavba se má stávající neorenesanční škole stát plnohodnotnou vstupní bránou. Proto je důležité, aby byla srovnatelně materiálově a kompozičně velkorysá. Zároveň z mnoha důvodů není možné ani vhodné komponovat nový vstup jako tektonickou kopii stávající školy.

Rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci
Rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci
Autor

Ve spolupráci s Ateliérem 11 a Kanceláří architektů města Liberec KamL

Pavel Janoušek

Jakub Hlaváč

Marie Procházková

Jiří Janďourek

Avocado Fresh - úvodní vizualizace

Lokalita

Liberec

Klient
Stav

Nový návrh vychází z původního řešení a principiálně se snaží dodržet atmosféru a ducha doby vzniku bazénu. Do značné míry jde o výtvarné retro řešení. Výraz Vnitřních prostor plaveckého bazénu a celkové působení navrženého interiéru je koncipováno v souladu s exteriérem stavby a především pak ve vztahu ke stávajícímu původnímu, dochovanému řešení interiéru. Je dodržována původní barevnost a jsou opět používány některé původní materiály. Základní barevnost –červená mozaika, bílá keramika a dřevěné obklady( včetně exteriéru) zůstává v novém návrhu zachována.

LRS Chvaly
LRS Chvaly
Autor

Jakub Hlaváč

Jan Světlík

Vojtěch Šedý

Filip Šefl

Lokalita

Horní Počernice

Klient

Sdružení Chvaly o.p.s

Stav

2019 architektonická studie

Frottana Bohemia
Frottana Bohemia
Autor

Jakub Hlaváč

Pavel Janoušek

Martin Sehnoutka

Lokalita

Varnsdorf

Klient

Frottana Bohemia

Stav

Výraz objektu je strohý, technicistní, odpovídající účelubudovy. Architektonická forma reflektuje účel budovy.  Řešení je patrné z výkresové části.

Architektonicky dominantní je administrativní blok orientovaný paralelně s ulicí Mikoláše Aleše.  Prosklená část fasády, z níž vystupuje zádveří a markýza  zřetelně naznačuje, že se jedná o reprezentativní část budovy. Severní prosklený roh s podsvíceným logem firmy tvoří dvoupodlažní prostor sloužící jako jednací místnost a vzorkovna.  Za prostorem jednací místnosti je úklidová komora a kuchyňka pro účely jednací místností.

Za tímto prostorem je situována vnitřní manipulační plocha kde cirkuluje příjem a výdej zboží.

Při vchodu je pak umístěn blok wc.  

Veškeré příslušenství pro zaměstnance jako jsou sprchy,wc,šatny, denní místnost a 2 kanceláře jsou umístěny v 2NP.  

Hala je obdélníkového půdorysu o rozměrech 48,64m x 98,64m,výška atiky administrativní části je 6,64m, výška atiky snížené části výrobní haly je 5,64m - opláštění je provedeno pomocí horizontálních fasádních panelů tvořící i atiku.

BD Jičín
BD Jičín
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Jičín

Klient

JTH Group a.s.

Stav

2017 realizace

JUTA a.s. nové průčelí závodu 01
JUTA a.s. nové průčelí závodu 01
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Janoušek

Lokalita

Dvůr Králové

Klient

JUTA a.s.

Stav

2017

Pavilon Leknínů
Pavilon Leknínů
Autor

Jakub Hlaváč
Pavel Vaněček
Mirek Španihel

Lokalita

Liberec

Klient

Botanická zahrada Liberec

Stav

2014 realizace

JakkoliBotanická zahrada Liberec disponuje v ČR nejrozsáhlejším komplexem expozictropické a subtropické flóry v devíti skleníkových pavilonech, potřebovala ve své evoluci avantgardní, pro ostatní botanické zahrady příkladný čin. Proto byl vyprojektován a postaven desátý pavilon, harmonizující vnějškově s ostatními, ale uvnitř představující nečekanou náplň ve formě zcela dominujícího velikého bazénu se speciálním účelem. Ústředním tématem je předvést z velké blízkosti i z nadhledu největší leknínovité rostliny světa – viktorii královskou, viktorii Cruzovu a euryalé vzdornou. (Jediný Jejich list měří kolem 2 m v průměru, což předurčovalo rozměry a tvar bazénu). Této funkci se musela přizpůsobit a podřídit architektura, včetně volby technologie a materiálů, aby byly splněny zvláštní ekologické nároky určených rostlin (zejména na kvalitu a kvantitu světla a extrémně vysoké teploty vody i vzduchu). Z hlediska návštěvnického bylo požadováno světelné vybavení pro noční prohlídky a zajištění bezbariérového prostředí.

 Architektura pavilonu je zcela podřízena specifické funkci a je záměrně odstrojen od zbytečných příkras, jako u stavebfunkcionalistických. Díky tomu má vnitřní prostor včetně samotného uspořádání a využití rostlinných exponátů svéráz (ve srovnání s ostatními expozicemi Botanické zahrady) a skutečně působivý, ba ve skutečných rozměrech ohromující výraz.

Bazén je oproti ploše určené divákům vyvýšený a čelní stranu má řešené pomocí dlouhé skleněné ven vykloněné stěny. Ta nemá za účel průhled do bazénu,ostatně často skalnou vodou plnou planktonu, ale optický klam: Je vyvolándojem, jako by pozorovatel stál přímo vtropickém močálu mezi rostlinami.To je efekt u expozičních bazénů absolutně nový.

Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Chotyně

Klient

Obecní úřad Chotyně

Stav

2011 realizace

Dům s pečovatelskou službou obsahuje : 27 jednolůžkových garsonek vybavených kuchyňskou linkou a dvě dvoulůžkové jednotky, vždy se samostatnou předsíní a sociálním zařízením. Uvažuje společné stravování a lékařskou péči včetně dalších ambulantních služeb.

Villadomy na Slunečních lázních
Villadomy na Slunečních lázních
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec, Ruprechtice

Klient

MICHAELDEVELOPMENT-RUPRECHTICE s.r.o.

Stav

2010, odloženo

Skupina 6-ti villadomů bude realizována na svažitém lučním terénu na okraji lesa v úpatí Jizerských hor. Každý blok má 3 obytná podlaží. V částečně zapuštěném suterénu je navrženo 10 krytých odstavných stání a sklepní kóje náležející k 10 bytovým jednotkám o velikosti 2+kk, 3+kk, 4+kk.

Rehabilitační centrum Chvaly
Rehabilitační centrum Chvaly
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Praha, Horní Počernice

Klient

Sdružení Chvaly

Stav

Těžištěm a dominantou celého areálu bude nový rehabilitační komplex s 210 lůžky a všemi typy ambulantních, diagnostických a výzkumných komponent, včetně lůžek ARO

kapacita 210 lůžek
zastavěná plocha cca 2 500 m2
součástí bude také: velkokapacitní kuchyň (cca 2000 hl. jídel/den), jídelna pro personál a nemocné, centrální prádelna, technické zázemí a sklady – vše dimenzované pro potřeby celého areálu

DGS
DGS
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček
Ing. Luděk Košťál

Lokalita

Liberec, Karlinky pod Ještědem

Klient

DGS – Druckguss systém s.r.o. Liberec

Stav

2004 realizace

Vlastníkem DGS je Švýcarská firma autorizovaná na přesné lití hliníku.

Dostavba bloku v ulicích Zámečnická a Moskevská
Dostavba bloku v ulicích Zámečnická a Moskevská
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Vaněček
Ing. Luděk Košťál

Lokalita
Klient

J+T. Naumovi

Stav

1. etapa 2004

Polyfunkční dům
V parteru jsou kavárny a obchody. V dalších podlažích pak služby, ordinace a byty.
Ulice po obvodu bloku jsou navrženy jako pěší zóny se střední a vyšší zelení (alej) jako typický městský uliční interiér.

Misan
Misan
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Lysá nad Labem

Klient

MISAN s.r.o.

Stav

2004

Montážní hala firmy MISAN o rozměrech 100x24 m s přiléhajícím administrativním blokem a konferenčním sálem. Hala je určena pro jemnou montáž automatických obráběcích strojů, jejich předvádění a zaškolování obslužného personálu. Konstrukce je provedena v montovaném železobetonovém skeletu. Opláštění z lehkých sendvičových panelů.

Vila Bartoš
Vila Bartoš
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Německo, Varnsdorf

Klient

p. František Bartoš

Stav

od roku 2003

Jedná se o rekonstrukci secesní vily z přelomu 19. a 20.století. Zachovala se původní fotodokumentace, která umožnila dotvoření chybějících prvků – vrchní (kupolovitá část věže a další fasádní prvky). Taktéž větší část interiérů zůstala zachována, takže umožňuje stylově prvky repasovat, či provést repliky v případě vážného poškození. V ostatních prostorách jsou navrženy interiery v soudobém stylu. Vnější prvky fasádní, štukatérské, keramické, kovové (mříže, zábradlí, lampy a designové prvky), sklářské i klempířské prvky a pokrývačské (břidlice) taktéž dřevěné prvky – špaletová okna a dveře jsou realizovány uměleckými řemeslníky a v mimiřádné kvalitě. Stylově jsou navrženy venkovní úpravy (chodníky, venkovní bazén) a jsou v realizaci.
V mimořádné kvalitě jsou na přání investora realizovány i veškeré rozvody inženýrských sítí.

Botanická zahrada Liberec
Botanická zahrada Liberec
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Liberec, Purkyňova a Lesní ulice

Klient

Botanic garden of Liberec

Stav

2000 realizace

Nomination for the award of construction 2000
Price for architectural detail FORARCH Prague

The architectural plan was based on basic botanical vision to establish a 10 pavilions representing 10 primary habitats.
The complex of greenhouses inspired by cellular structure, which is itself the basis of living matter. Individual pavilions are very sophisticated with computer-controlled Temperature , humidity, ventilation , etc. . , which seeks to build on the habitat of the individual pavilions. Architecture pavilions , structures of circular profiles and other elements, all reminiscent of the biological morphology.

Kulturní dům Liberec
Kulturní dům Liberec
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Liberec

Klient

DK Liberec

Stav

1985 realizace

Dům kultury byl realizován v r.1985 jako 1.etapa komplexu, ve kterém v druhé etapě (směrem k ulici Lipové) byl navržen celek 3 kinosálů a ve třetí etapě jako celek obchodních, restauračních, administrativních a rezidenčních bytových ploch (směrem k tř. 1.máje). Ve 2.NP bylo navrženo propojení s foyerem DK, což by výrazně umožnilo zkvalitnit kulturní služby o veškeré druhy restauračních zařízení. Tím by byly urbanisticky a architektonicky dotvořeny prostory navazující na dolní centrum.

Sbor církve bratrské v Liberci
Sbor církve bratrské v Liberci
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Liberec, Kheilův vrch

Klient

Církev Bratrská

Stav

1996 realizace

Kaple CB byla projektována a stavba započata ještě za éry totality. Dle oficiálních směrnic se sakrální architektura nesměla stavět jako solitérní novostavba, ale pouze jako přístavba k stávajícímu objektu. V tomto případě k pozdně novorenesanční vile z 2. pol. 19. Století. Vila má věž, která se stala motivem pro jednotlivé části stavby kaple. Navrženy jsou 3 věže. Nejmenší se vstupuje, střední prochází světlo nad stůl Páně a 3. Je meditační. Dalo by se to vyjádřit jako rozhovor 3 věží. Vlastní kaple má vzhledem k morfologii terénu amfiteatrální sezení. Je protestantská, prostá, bez výzdoby, ale sakrální charakter určuje modelování exteriérové hmoty i interiéru. Sborový dům doplňují multifunkční prostory pro potřeby všech generací od nejmenších dětí až po seniory.

Základní umělecká škola Liberec
Základní umělecká škola Liberec
Autor

ARK spol. s.r.o.

Lokalita

Liberec, ulice Frýdlantská, Heliova

Klient

Základní umělecká škola Liberec

Stav

1995 realizace

Award – construction of the year 1995 FOR ARCH Prague

The art school object complete urban structure north of the historic core of the city, along with other object like OSSZ, corner object of bank in the street Frýdlantská, multifunctional house and apartment houses in the street Tovaryšský vrch.

The building has a wedge-shaped mass with internal vestibule and walkways . The parterre build on the porch of ballet halls, the floors are classrooms music section and the top floor is for art section. In the rear of building is a two-storey hall for symphony orchestra and choirs for testing . The entire School of Music is operationally open space inside the hall and creates the specific intimate atmosphere.

Dostavba městské části Tovaryšský vrch
Dostavba městské části Tovaryšský vrch
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Liberec, Frýdlantská, Tovaryšský vrch, Heliova

Klient

družstvo DRUŽBA

Stav

1988, 1994, 1996-2008

2 bytové domy – Tovaryšský vrch – ing. arch. Pavel Vaněček
Polyfunkční dům /obchody, administrativa, byty/Tovaryšský vrch – Heliova – ing. arch. Pavel Vaněček
Obchodní banka a.s. ing. arch. Karel Hubáček, ing. arch. Pavel Vaněček
Základní umělecká škola – Frýdlantská a Heliova – Union arch s.r.o. a ARK spol. s.r.o.
OSSZ – Frýdlantská ing. arch. Pavel Janoušek - ARK spol. s.r.o.

Plavecký bazén Liberec
Plavecký bazén Liberec
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec

Klient
Stav

1984 realizace

Plavecký bazén je realizován na Tržním náměstí v Liberci. V bazénové hale se stupňovitou tribunou pro diváky je situován 8-mi dráhový bazén o rozměrech 21 x 50 m. v čele je umístěna skokanská věž s plošinami 3 a 5 m. Dodatečně zde byl instalován tobogán, výřivky a fitnesscentrum. S hlavním plaveckým bazénem pod tribunou je propojen bazén pro neplavce. K bazénové hale přiléhá prosklenou stěnou kavárna a buffet. V suterénu je umístěna klubovna a technické zázemí bazénu. Komplex je vybaven šatnovými skříňkami.


La Pergola
La Pergola
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček
Architektonická kancelář – Yvan Caris D.P.L.G

Lokalita

Francie, La Rochelle, rue de la Monnaie

Klient
Stav

1977 projekt

1980 realizace

La Pergola – komplex služeb, panoramatická restaurace, kavárna, cukrárna, čajovna, denní bar, pivnice, vinárna + noční klub + výškové gradované terasy

Poloha:
Při vyústění mořského kanálu s parkem v místě starých městských hradeb. Dnes je zde malá městská pláž směrem k mořskému průlivu, ke starému a rybářskému přístavu. Na opačné straně mořského průlivu je přístav pro 8000 sportovních plachetnic.

Koncepce architektonického objemového řešení – byla zvolena jako oktogonální struktura hmot, včetně výškově gradovaných teras, která dovolila citlivější osazení objektu do daného historicky urbanizovaného členitého prostoru na pozadí panoramatu historického jádra města s jeho dominantami (věžemi de la Lauterne, la tour de la Chaine a la tour Saint-Nicolas).

Kaple Vsetín
Kaple Vsetín
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Vsetín

Klient
Stav

1968 soutěžní návrh

1972 realizace

Amadeus
Amadeus
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec, Fügnerova ulice

Klient

Společnost AMADEUS, s.r.o.

Stav

nerealizováno

Obchodní dům – 1.etapa – dostavba nároží do ulice Moskevské s podmínkou zakomponování památkově chráněného objektu.

Polyfunkční dům – 2.etapa – dostavba proluky k paláci Dunaj.

Autosalon a servis Mercedes Benz
Autosalon a servis Mercedes Benz
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček
Ing. Luděk Košťál

Lokalita

Liberec, Vesec

Klient

Mercedes Benz, a.s., HOFMAN a ŽIŽÁK

Stav

Autosalon slouží i dalším světovým výrobcům automobilů: Jeep, Chrysler, Dodge.
Servis slouží pro osobní vozy, tahače nákladních vozů a středních nákladních vozů. Servis nákladních vozů a kamionu se plánuje v II. Etapě.

Kaple Vzkříšení
Kaple Vzkříšení
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Vratislavice nad Nisou

Klient

ŘK FARNOST Vratislavice n. Nis.

Stav

2004

Hmotové řešení Kaple vzkříšení je navrženo jako pyramida. Pyramida má 1 vrchol, na kterém je umístěn kříž. Prosklený vrchol pyramidy umožňuje pohled do nebe skrz kříž, což symbolizuje vzkříšení.
Motem výtvarné výzdoby vlastní Kaple Vzkříšení (vitráže, obrazy, liturgické předměty a design) je tzv. „Cesta Vzkříšeného“ místo obvyklé Křížové cesty s 15. Zastaveními.
V suterénu pod kaplí je multifunkční společenský sál. V křídle kaple je malý sál, charitativní prostory pro různé služby a 2 malé byty pro dočasné bydlení potřebných v nouzi.

PIHA bridge
PIHA bridge
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč

Lokalita

Nový Zéland, Piha Beach

Klient
Stav

2008

Bytový komplex v Jihlavě v.2
Bytový komplex v Jihlavě v.2
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Jihlava

Klient

PSJ a.s.

Stav
Modlitebna Církve bratrské v Kladně
Modlitebna Církve bratrské v Kladně
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Kladno

Klient

sbor Církve Bratrské v Kladně

Stav

Studie novostavby

Stavba bude sloužit pro komunitní účely a pro potřeby sboru Církve Bratrské. Zejména bohoslužby dále pak kluby, sociální a pastorační činnosti, malá kavárna, školka atd. Největší vytížení se předpokládá o víkendech.

Zoologická zahrada Liberec
Zoologická zahrada Liberec
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec

Klient

Městský úřad Liberec

Stav

1978-2006

Od roku 1970, kdy byl zpracován první generel, byly v prostředí zahrady postupně realizovány nové pavilony a současně rekonstruovány pavilony stávající. Generely byly obnovovány v horizontu 10 let a v 5ti letých intervalech byly pořizovány jejich revize. Tímto systémem byl vytvořen jednotný organický celek dobře komunikující s rozmanitě členěným přírodním prostředím.
Lachtaní nádrž, Ptačí klece, Odpočívadla, Výběh pro opice, Výběh pro žirafy, Jezírko pro plameňáky, Pavilon šelem, Pavilon tropů, Pavilon žiraf a nosorožců

Stavebniny Falta
Stavebniny Falta
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Janoušek

Lokalita

Rumburk

Klient
Stav

Stavební povolení

Prodejní sklad stavebnin

Nízkoenergetický a nízkonákladový bytový dům - Sušice
Nízkoenergetický a nízkonákladový bytový dům - Sušice
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Sušice, Zahradní čtvrť Vojtěška

Klient

Seven Praha - Středisko pro efektivní využívání energie

Stav

2003

Zadání agentury SEVEN bylo velmi přísné – dosáhnout při zachování standardní ceny MMR padesátiprocentní úspory energie na vytápění bytů. Vzhledem k souběžné platnosti obou podmínek jsme na základě principů stavební fyziky vyloučily postupně různá zařízení na využívání sluneční energie (sluneční kolektory, elektrovoltaické články), dále tepelná čerpadla, tepelné zásobníky a podobně, z důvodů vysokých pořizovacích a následně provozních nákladů. Tyto principy se přímo promítly do architektonického výrazu objektu, do jeho hmotového, dispozičního a provozního řešení bytů jakož i konstrukčního řešení. Z hlediska orientace ke světovým stranám a z hlediska morfologie terénu je objekt situován na jihovýchodním svahu. Na základě výše uvedených principů je bytový objekt navržen jako deskový zónovaný pavlačový dům.

1. zóna – venkovní pavlač krytá dřevěnou stěnou s větrací dřevěnou žaluzií
2. zóna – pás nevytápěných prostor
3. zóna – pás vytápěných obytných prostor
4. zóna – pás zimních zahrad (lodžií, ze 2/3 otevíratelných s použitím OPTIMI systému)

Vnitřní vytápěné obytné místnosti jsou chráněny nevytápěnými prostory ze severní strany pavlačí a pásmem komor, předsíní, šatnou a spíží a z jižní strany zimní zahradou (spíše prosklenou otevíratelnou lodžií). Tyto „nárazníkové zóny“ chrání vnitřní prostředí před účinky větru, snižují infiltraci tepla a zvyšují vnitřní teplotu a cca 3°C.Při hledání optimálního řešení bylo použito skotského programu ECP-R, který modeluje dynamické chování jednotlivých variant konstrukčního řešení. Bytový objekt je navržen se 3 nadzemními bytovými podlažími (se 3 byty na podlaží) a jedním podzemním podlažím s využitím pro krytá parkoviště o 9 stáních. Dům je navržen jako pavlačový, s mírně šikmou odstupňovanou prosklenou fasádou, tvořenou zimními zahradami na jižní straně. Z hlediska situování objektu v podhůří Šumavy v Sušici také z ekonomického hlediska bylo použito v maximální míře dřevo v přírodním tónu. Dřevo je použito i na štítech objektu, takže tři fasády jsou navrženy z dřevěné konstrukce nebo s dřevěným obkladem a jižní fasáda je prosklená, což dává objektu výraz a charakter nízkoenergetického objektu využívajícího sluneční energii.

Středisko výchovné péče
Středisko výchovné péče
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Liberec, ulice U Opatrovny

Klient

Dětský diagnostický ústav

Stav

Jednalo se o rekonstrukci stávající budovy DDÚ a přístavbu učebnového pavilonu s pracovištěm dětských psychologů. Vyčlenění funkce školy včetně pracovišť psychologů umožnilo v objemu stávajícího objektu DDÚ vyřešit problém ubytování, stravování, společensko-kulturní a sportovní na soudobém požadovaném standartu.

Nový 2 podlažní učebnový pavilon je propojený se stávající „secesní“ budovou prosklenou chodbou, aniž by zasáhl do kvalitní stávající zeleně, či venkovního sportovního areálu.

Přístavba zimní zahrady
Přístavba zimní zahrady
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč

Lokalita

Vrchlabí

Klient

MUDr. Radek Kebrle

Stav
Komerční banka
Komerční banka
Autor

UNIONARCH s.r.o. ve spolupráci ARK spol.s r.o.

Lokalita

Liberec, nám. Dr. E. Beneše, ulice 5. května

Klient

Komerční banka a.s.

Stav

1994

Budova KB dotváří blok východního průčelí náměstí Dr. E. Beneše a zároveň tvoří nároží do ulice 5. května. Architektonicky se dá definovat hmotové řešení objektu KB jako průnik kamenného bloku skrz skleněný krystal. Nárožní arkýř tvoří zároveň předěl fasád do prostoru náměstí Dr. E. Beneše před Radnicí a před Divadlem F. X. Šaldy a dále do prostoru ulice 5. května, která je dotvořena OC Plaza.

Tyranus Hall
Tyranus Hall
Autor

Ing. arch. Pavel Vaněček

Lokalita

Praha, Horní Počernice

Klient

Sdružení Chvaly

Stav
Pavilon plameňáků
Pavilon plameňáků
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer
ARK spol. s.r.o.

Lokalita

Liberec

Klient

Město Liberec

Stav
Pavilon ptactva
Pavilon ptactva
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec

Klient

Město Liberec

Stav
Pavilon šelem
Pavilon šelem
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec

Klient

Město Liberec

Stav
Pavilon žiraf a nosorožců
Pavilon žiraf a nosorožců
Autor

Ing. arch. Pavel Švancer

Lokalita

Liberec

Klient

Město Liberec

Stav
Residence Preciosa
Residence Preciosa
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Ing. arch. Pavel Vaněček
Romana Linková

Lokalita

Liberec

Klient

Preciosa a.s.

Stav

Mottem našeho návrhu řešení je slogan: „Byt v centru města s komfortem rodinného domu.“
V zadání je obsažen požadavek na luxusní velkoplošné byty a na nadstandardní byty o ploše nad 80m2. Návrh potvrdil, že požadovaná koncepce je nejen realizovatelná jak u rekonstruovaných stávajících objektů A a D, tak u novostaveb L a M (přístaveb k objektu D), které jsou koncipovány jako terasovitě odstupňované byty.
Stávající, nejvíce dominantní objekt areálu je typickou ukázkou industriální architektury počátku 20. století. Proto i při změně funkčního využití na bydlení architekturu domu zachováváme a využíváme ji zejména v interiéru k jedinečnému, osobitému řešení jednotlivých bytů.
Objekt je z konstrukčního hlediska navržen jako železobetonový skelet, 5ti podlažní + půdní prostor. Páté nadzemní podlaží je navrženo jako mansarda s valbovou střechou. Vzhledem k tomu, že celá podlaží jsou jako otevřené halové prostory s osovou řadou sloupů (po 5ti metrech), dovolilo nám to navrhnout koncepci velmi variabilní, při které je možné reagovat na přání konkrétních klientů a řešit dispozičně i interiérové byty zcela individuálně. Variabilita se rozprostírá mezi mezonetovým 5+1, velkorysý 2+kk s galerií až p loftový byt. Snaha byla v podstatě nabídnout klientovi „parcelu“ v domu, kterou si dotvoří dle svých potřeb.
Při řešení jsme nastínili některé z možných variant bytů.
Měli jsme na zřeteli zejména :

a) styl bydlení - zcela otevřený byt - zónovaný byt
řešení kuchyně, jídelny, obyvatelného prostoru, příp. pracovny jako 1 členitý prostor včetně zimní zahrady s oddělením noční zóny atd.
b) vycházet z principu požadavku na soukromí a to jak v rámci areálu, tak v rámci bytu.
c) využít možností variabilního prostorového řešení bytu
bezbariérový byt (objekt A, D)mezonetový byt s galerií, bez galerie (objekt A)s terasami (u objektů L, M)d) Využít světla jako prvku, který jednak „modeluje“ prostor, dává prostředí atmosféru (ranní, polední, večerní), ovlivňuje barevnost interiéru, prostě světelnou pohodu.
e) Má-li byt určitým způsobem nahrazovat rodinný dům, musí v něm figurovat zeleň. V mezonetových bytech (obj. A) jsou navrženy zimní zahrady. V nových objektech L a M má každý byt terasu se zelení a zelené střechy
f) V tomto kondominiu je navrženo i zázemí jednak ke každému bytu přísluší cca 1,5 stání osobních vozidel, zbytek je pro zaměstnance obchodů a návštěvy.
v parteru objektu A je navrženo: aqua + wellness + sauny.
v parteru obj. L a M jsou navrženy obchody a služby, u Nisy též dvou podlažní buffet a cukrárna s venkovním sezením.na severovýchodní straně je navržena mateřská škola s možností výstupu na zahradu i v 1.NP na pochozí terasu se zelení a parkovou úpravou.

Retirement village Tauranga
Retirement village Tauranga
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Arch. Anner Chong

Lokalita

Nový Zéland, Tauranga

Klient

Bill Ross

Stav

odloženo

Stáří a snaha o pokud možno nejspokojenější dožití patří k neoddiskutovatelným momentům lidského života. K tomu je potřeba vhodného prostředí, které je uzpůsobené potřebám člověka pokročilého věku.

Na Novém Zélandu už delší dobu reagují na tyto potřeby výstavbou tzv. Retirement Village /nejpříhodnější český název „areál spokojeného stáří“.

Areály spokojeného stáří příznivě reagují na nejen materiální ale i psychické potřeby starých lidí. Jedná se o území s bydlením pro staré lidi /apartmenty nebo samotné rodinné domky/ s občanskou vybaveností jako jsou restaurace, kavárny společenské a kulturní prostory, bazén, zdravotní a pečovatelské středisko, atd.

Retirement village Waiheke Island
Retirement village Waiheke Island
Autor

Ing. arch. Jakub Hlaváč
Arch. Anner Chong

Lokalita

Nový Zéland, ostrov Waiheke

Klient

Bill Ross

Stav

vyzvaná soutěž

Stáří a snaha o pokud možno nejspokojenější dožití patří k neoddiskutovatelným momentům lidského života. K tomu je potřeba vhodného prostředí, které je uzpůsobené potřebám člověka pokročilého věku.
Na Novém Zélandu už delší dobu reagují na tyto potřeby výstavbou tzv. Retirement Village /nejpříhodnější český název „areál spokojeného stáří“.
Areály spokojeného stáří příznivě reagují na nejen materiální ale i psychické potřeby starých lidí. Jedná se o území s bydlením pro staré lidi /apartmenty nebo samotné rodinné domky/ s občanskou vybaveností jako jsou restaurace, kavárny společenské a kulturní prostory, bazén, zdravotní a pečovatelské středisko, atd.

Rukou dosáhnete daleko, okem ještě dále,
ale nejdále myšlenkou.
Zdeněk Seydl